Donnerstag, 8. September 2022

Unsere Themen heute:

 • SUWARI-WAZA SHOMEN-UCHI IRIMI-NAGE
 • SUWARI-WAZA AI-HANMI KATATE-DORI IRIMI-NAGE
 • SUWARI-WAZA YOKOMEN-UCHI IRIMI-NAGE
 • KATATE-DORI IRIMI-NAGE
 • KATA-DORI NIKYO in OMOTE & URA
 • KATATE-DORI IKKYO in OMOTE & URA

Sonntag, 4. September 2022

Unsere Themen heute:

 • HANMI-HANDACHI-WAZA SHOMEN-UCHI IKKYO in OMOTE & URA
 • HANMI-HANDACHI-WAZA KATATE-DORI UCHI-KAITEN-NAGE in OMOTE & URA
 • TANTO-DORI CHUDAN-TSUKI KOTEGAESHI
 • TANTO-DORI SHOMEN-UCHI GOKYO
 • TANTO-DORI USHIRO-TSUKI KOTEGAESHI vs IKKYO
 • RYOKATA-DORI IRIMI-NAGE via IKKYO
 • RYOKATA-DORI IRIMI-NAGE mit Abtauchen unter Arm

Donnerstag, 1. September 2022

Unsere Themen heute:

 • SHIKKO
 • SUWARI-WAZA AI-HANMI KATATE-DORI IKKYO in OMOTE & URA
 • AI-HANMI KATATE-DORI IKKYO in OMOTE & URA
 • AI-HANMI KATATE-DORI IRIMI-NAGE in OMOTE & URA
 • AI-HANMI KATATE-DORI KOTEGAESHI in OMOTE & URA
 • SUWARI-WAZA KOKYU-HO

Montag, 29. August 2022

Unsere Themen heute:

 • MOROTE-DORI (KATATE-RYOTE-DORI) Grundlagen
 • MOROTE-DORI KOKYU-NAGE in OMOTE & URA
 • MOROTE-DORI KOKYU-NAGE-NANAME (SOKUMEN-IRIMI-NAGE) in URA
 • MOROTE-DORI UDEKIME-NAGE in OMOTE & URA
 • MOROTE-DORI IKKYO in OMOTE & URA
 • MOROTE-DORI NIKYO in OMOTE & URA

Sonntag, 28. August 2022

Unsere Themen heute beim Keiko mit Josef:

 • AIKI-TAISO (6. und 5. Kyu)
 • SUWARI-WAZA SHOMEN-UCHI IKKYO in OMOTE & URA
 • SHOMEN-UCHI IKKYO in OMOTE & URA
 • SHOMEN-UCHI KOTEGAESHI in URA
 • RYOTE-DORI TENCHI-NAGE in OMOTE & URA

Donnerstag, 25. August 2022

Unsere Themen heute beim Keiko mit Josef:

 • AI-HANMI KATATE-DORI IKKYO in OMOTE & URA
 • AI-HANMI KATATE-DORI NIKYO in OMOTE & URA
 • SHOMEN-UCHI IKKYO in OMOTE & URA
 • KATA-DORI IKKYO in OMOTE & URA
 • AIKI-TAISO für den 6. und 5. Kyu
 • Bewegungs- und Fallübungen

Montag, 22. August 2022

Unsere Themen heute beim Keiko mit Benjamin:

 • Vorbereitung 6. Kyu
  • AIKI-TAISO
  • (GYAKU-HANMI) KATATE-DORI KOKYU-NAGE
  • (GYAKU-HANMI) KATATE-DORI KOKYU-NAGE-NANAME
  • RYOTE-DORI TENCHI-NAGE (Himmel-und-Erde-Wurf)
 • Vorbereitung 4. Kyu
  • AI-HANMI KATATE-DORI IKKYO & NIKYO
  • (GYAKU-HANMI) KATATE-DORI IKKYO & NIKYO
  • (GYAKU-HANMI) KATATE-DORI UCHI-KAITEN-NAGE
  • KATA-DORI IKKYO & NIKYO

Sonntag, 21. August 2022

Unsere Themen heute:

 • AIKI-TAISO: MAE-UKEMI, USHIRO-UKEMI, KIRITSU-SEIZA, SHIKKO, IRIMI-TENKAN
 • TAI-NO-TENKAN
 • KATATE-DORI KOKYU-NAGE in URA
 • KATATE-DORI KOKYU-NAGE-NANAME in URA
 • AI-HANMI KATATE-DORI SHIHO-NAGE in OMOTE & URA
 • AI-HANMI KATATE-DORI UDEKIME-NAGE in OMOTE & URA

Donnerstag, 18. August 2022

Unsere Themen heute beim Keiko mit Jorma Lyly:

 • TAI-NO-TENKAN
 • MOROTE-DORI IKKYO
 • MOROTE-DORI SOKUMEN-IRIMI-NAGE (KOKYU-HO)
 • KOKYU Übung
 • SUWARI-WAZA KOKYU-HO

Montag, 15. August 2022

Unsere Themen heute:

 • CHUDAN-TSUKI IKKYO in OMOTE & URA
 • CHUDAN-TSUKI NIKYO in OMOTE & URA
 • CHUDAN-TSUKI KOTEGAESHI
 • CHUDAN-TSUKI SHIHO-NAGE

Sonntag, 14. August 2022

Unsere Themen heute:

 • SHIKKO
 • SUWARI-WAZA KATATE-DORI NIKYO in OMOTE & URA
 • NUKI - NOTO
 • AI-HANMI KATATE-DORI NIKYO in OMOTE & URA
 • KATATE-DORI SANKYO in OMOTE & URA
 • KATATE-DORI SOTO-KAITEN-NAGE in OMOTE & URA
 • BOKKEN SUBURI 1-3
 • SHIHO-GIRI

Donnerstag, 11. August 2022

Unsere Themen heute beim Keiko mit Jörn:

 • KATATE-DORI SOKOMEN IRIMI-NAGE dynamisch
 • SHOMEN-UCHI KOKYU-NAGE direkter Eingang
 • HANMI-HANDACHI-WAZA SHOMEN-UCHI KOTEGAESHI
 • HANMI-HANDACHI-WAZA SHOMEN-UCHI IRIMI-NAGE
 • SUWARI-WAZA KOKYU-HO

Diese Seite nutzt Cookies für optimalen Bedienkomfort (nur eigene, kein Tracking).